Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

Областен управител

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 08.01.2024

инж. Александър Христов Пандурски

Областен управител на Област Кюстендил от 04.08.2022 г.

Инж. Александър Пандурски притежава магистърска степен по специалността „Радиотехника“ от Техническия университет – София. От 2013 до март 2021 г. заема длъжността ръководител на Областна пощенска станция – Кюстендил.  

В периода май 2021 г. - януари 2022 г. е бил областен управител на Област Кюстендил. 

Назначен за Областен управител на Област Кюстендил с Решение №581 на Министерски съвет от 04.08.2022 г.

 

 

Областният управител

 • Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 • Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
 • При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
 • Областният управител се назначава от Министерския съвет.
 • Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
 • Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
 • В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
 • Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
 • Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.
 • Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Правомощия на областния управител

Областният управител:

 • провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 • осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 • упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
 • упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
 • може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 • осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 • провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 • организира разработването на областната стратегия за развитие;
 • внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 • ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 • организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 • организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 • изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 • утвърждава областните транспортни схеми;
 • осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 • прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 • утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 • отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 • издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 • осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 • командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 • утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 • изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
 • Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Областни управители на Кюстендил

1. Йордан Георгиев Стаменов
01.02.1999 - 09.11.2000 г.

2. Малин Георгиев Панайотов
10.11.2000 - 22.08.2001 г.

3. Людмил Стоянов Спасов
22.08.2001 - 10.11.2003 г.

4. Десислава Миладинова Златкова – временно изпълняваща длъжността
10.11.2003 г. - 12.12.2003 г.

5. Любомир Кирилов Дермански
12.12.2003 г. – 19.08.2009 г.

6. Любомир Йорданов Анчев
19.08.2009 - 30.11.2011 г.

7. Даниела Рашова Годинова – временно изпълняваща длъжността
30.11.2011 - 07.03.2012 г.

8. Владислав Иванов Стойков
07.03.2012 г. – 06.06.2013 г.

9. Гергана Михайлова Михайлова – временно изпълняваща длъжността
06.06.2013 г. – 13.06.2013 г.

10. Иван Маринов Каракашки
13.06.2013 г. – 26.11.2014 г.

11. Виктор Томов Янев
27.11.2014 г. – 08.02.2017 г.

12. Йордан Емилов Татарски 
08.02.2017 г. – 10.05.2017 г. 

13. Виктор Томов Янев 
10.05.2017 г. – 20.05.2021 г.

14. инж. Александър Христов Пандурски 
20.05.2021 г. – 12.01.2022 г.

15. Катя Георгиева Димитрова 
12.01.2022 г. – 04.08.2022 г.

16. инж. Александър Христов Пандурски 
04.08.2022 г. –