Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN4

Областният управител инж. Александър Пандурски насрочи консултации за състав на РИК – Кюстендил

Дата на публикуване: 14.09.2021
Последна актуализация: 26.04.2023

На  основание   чл. 60, ал.1  от  Изборния кодекс областният управител инж. Александър Пандурски насрочи консултации  за  определяне  състава  на  Районна  избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. Консултациите ще се проведат на 19.09.2021 г. /неделя/, от 10:00 часа, в залата на ІІ етаж –  сградата на Областна администрация -  Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят, съгласно чл.60, ал.3  и чл. 65, ал.1 от Изборния кодекс: 

1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс;

2. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

3. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

5. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на

Районната избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни.

Предложенията за членове на РИК следва да бъдат съобразени и с всички изисквания на Решение на Централната избирателна комисия.

Областният управител инж. Александър Пандурски насрочи консултации за състав на РИК – Кюстендил