Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN4

Провеждане на консултации за състав на Районна избирателна комисия - Кюстендил за провеждане на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Дата на публикуване: 02.02.2023
Последна актуализация: 26.04.2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам  Ви,  че  на  основание   чл. 60, ал.1  от  Изборния кодекс насрочвам провеждане  на  консултации  за  определяне  състава  на  Районна  избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., на 05.02.2023  г. от 10:00 часа в залата на ІІ етаж –  сградата на Областна администрация -  Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят, съгласно чл.60, ал.3  и чл. 65, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1584 –НС от 02.02.2023г. на ЦИК: 

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023г.  (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение/списък на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение №1584-НС/02.02.2023 г.).

 

С уважение, 
Инж. Александър Пандурски
Областен управител на Област Кюстендил