Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

89 деца и ученици от област Кюстендил са записани в образователната система за 5 месеца

Дата на публикуване: 29.05.2023
Последна актуализация: 29.05.2023

От 1 декември 2022 г. до края на месец април 2023 г. 89 деца и ученици са записани в образователни институции, 9 обаче са повторно отпаднали по-късно. Това бе отчетено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през учебната 2022/2023 година.

Докладът бе коментиран по време на заседание на Областния координационен център, председателстван от зам. областния управител на Кюстендил Валентина Караганова. 

„В периода от 1 декември 2022 г. до 30 април 2023 г. са реализирани от ръководителите на екипите, които са експерти от РУО – Кюстендил, 78 обхода, при които са посетени 403 адреса. Открити на адресите са 192 деца и ученици, неоткрити – 211“, отчете началникът на РУО Мая Стойчева - Николова. През отчетния период са отпаднали 43 ученици, като част от тях са заминали в чужбина. Реинтегрирани в образователната система са 14 деца/ученици. 

Стойчева обясни още, че през отчетния период от екипите в образователните институции са извършени 499 физически посещения на адрес. За 119 деца и ученици, за които има риск от отпадане от детска градина или от училище, чрез ИСРМ са генерирани писма до кметовете на общини за налагане на санкции по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

„Реализирани са съвместни дейности с Областна дирекция на МВР – Кюстендил във връзка с установяване на местопребиваването на 101 деца и ученици“, обясни още началникът на РУО. Като добра практика Стойчева посочи работата на Община Дупница по проект за обхващане на деца и ученици в предгимназиален етап, като се работи много целенасочено и ефективно – къща по къща. 

        Посочени от директорите на образователните институции на територията на област Кюстендил са 232 деца и ученици в риск от отпадане, като към тях се прилагат мерки за задържане в образователната система. Независимо от всички предприети и прилагани мерки от екипите на територията на област Кюстендил все още има ученици, които отпадат от образователната система. Причините за това са: заминаване в чужбина, ранни бракове, социални проблеми в семействата, липса на актуална адресна регистрация по настоящ адрес, сезонна миграция на семействата и необразованост и незаинтересованост на страна на родителите.

По време на заседанието зам. областният управител Валентина Караганова даде предложение от страна на РЗИ да бъдат организирани беседи в по-засегнатите квартали на различни теми – здравни грижи, рисковете при ранна бременност и други. Също така беше обсъдено включването на представители на Агенция по заетостта, които да вземат отношение, според спецификата на дейността и в случай на безработни и нерегистрирани в „Бюро по труда“ родители. 

По отношение на предлаганите от дирекциите „Бюро по труда“ програми Силвия Илиева информира, че „Да работиш (е)яко“ е активна програма и първата й част „Активиране“ е в ход. Преди няколко седмици в кв. „Изток“, в НЧ „Васил Левски“, е открит Клуб по активиране и са назначени двама души, които да работят в тази насока, като провеждат срещи с неактивни лица. До момента има 32 общо „активирани“, 8 от тях от клуба. 

Доклад за предприетите мерки от Областната дирекция на МВР – Кюстендил във връзка с гарантиране на сигурността в образователните заведения на територията на областта беше представен от главен инспектор Даниел Мазнев. След трагичните инциденти с използване на огнестрелни оръжия в училища в Р Сърбия, у нас са предприети превантивни мерки, съгласувани са съвместни действия между институциите, обсъдени са възможностите за допълнителни мерки за физическа защита, охрана, пропускателен режим, изострено е вниманието на всички директори на детски и учебни заведения при проведените работни срещи.

 По време на срещата началникът на РУО – Кюстендил запозна присъстващите и с обобщените резултати от представянето на деца и ученици в състезания и олимпиади, като бяха отчетени добрите резултати, постигнати от тях.

89 деца и ученици от област Кюстендил са записани в образователната система за 5 месеца