Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

До 16 септември се приемат оферти по обществената поръчка за почистване на коритото на р. Банщица в с. Ябълково

Дата на публикуване: 12.09.2022
Последна актуализация: 12.09.2022

До 16.09.2022 г. продължава приемането на оферти от кандидати да изпълнят обществената поръчка за почистване на 400-метров участък от коритото на р. Банщица в с. Ябълково, община Кюстендил. 

Възложител на процедурата за избор на изпълнител, възлагана по Закона за обществените поръчки, е областният управител на област Кюстендил. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 19.09.2022 г., в 11 ч. Поръчката ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерия оптимално съотношение цена/качество. 

36 610 лв. без ДДС е стойността на обществената поръчка, а срокът за изпълнение на дейностите е от сключването на договора до 15.11.2022 г.  

Финансирането е от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.