Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Готова е Областната здравна карта за Кюстендил

Дата на публикуване: 28.09.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

Окончателният вариант на Областната здравна карта за област Кюстендил бе одобрен на редовно заседание на Комисията, сформирана за изготвяне на документа.

Основната цел на Областната здравна карта е да допринесе за подобряване на здравното състояние на населението в област Кюстендил, чрез гарантирано покриване на потребностите от медицинска помощ, спазвайки принципите на достъпност, своевременност, непрекъснатост, достатъчност и качество на медицинските дейности на отделните нива на институционалната структура на областната здравна мрежа.

Комисията, под председателството на областния управител инж. Александър Пандурски, търси оптимални решения в посока осигуряване на по-качествени здравни грижи и достъп на населението до медицинско обслужване. Одобрената Областна здравна карта ще бъде представена на Министерство на здравеопазването, заедно с прилежащите документи, използвани при изготвянето й. 

Директорът на Дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ - Кюстендил, д-р Динко Динев обобщи предоставената информация по изготвения проект на Областната здравна карта. Пред Комисията д-р Динев представи анализ на състоянието на здравната система и потребностите на населението от здравни услуги в област Кюстендил. 

Броят на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и на незаетите практики, в т.ч. в последната година, е без промяна. Преобладават индивидуалните практики за медицинска помощ. От всички общопрактикуващи лекари само петима лекари нямат придобита специалност. Налице са кабинети за неотложна медицинска помощ, но те са в двата големи града на областта и жителите на малките и отдалечени населени места са затруднени при ползването им. През 2022 г. са извършени 441 813 броя прегледи от ОПЛ общо, средно на 1 жител – 4,06 прегледа. Един ОПЛ обслужва 1 376 души. На 10 000 души население се падат 7,27 ОПЛ за областта. 

Броят на лекарите по дентална медицина е повече от необходимия за областта, съгласно предоставената методика. Специализираната извънболнична помощ е основен интегриращ елемент в системата на здравеопазване, който да осигури на населението достъпна и качествена медицинска помощ и да позволи да се намалят потребностите от значително по-скъпата болнична помощ чрез активна профилактика, ранна диагностика и адекватно и ефективно лечение в амбулаторни условия.

Съществува проблем с концентрацията на специализираната медицинска помощ в двете големи общини Кюстендил и Дупница и липсата на достатъчно специалисти в останалите общински центрове, което затруднява достъпа на пациентите до този вид медицинска помощ. Преобладава броят на индивидуалните специализирани практики за сметка на груповите практики и медицинските центрове. Съотношението между общопрактикуващите лекари и специализираната извънболнична медицинска помощ е 1:1,26, а при лекарите по дентална медицина съотношението между общопрактикуващите и специалистите е 1:0,02. 

Най-голям брой амбулаторни прегледи при възрастните са извършени от: кардиолози, след това от офталмолози и на трето място от ендокринология. При децата до 17 години честотата на прегледи е: на първо място от педиатри, второ от УНГ и на трето от офтамолози.
По отношение на регистрираните заболявания в ИБП болестността през 2022 г.: болестите на органите на кръвообращението са запазили първото място; второ място -болести на дихателната система; на трето място - болести на ендокринната система. По отношение на заболеваемостта през 2022 г. болестите на дихателната система се задържат на първо място.

Броят на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил е пет. Запазва се  по-високата осигуреност на населението с легла в лечебни заведения за болнична помощ от средната за страната – за сметка на броя на леглата за  долекуване и продължително лечение, тъй като на територията на областта има две специализирани болници за рехабилитация /СБР/.  

МБАЛ „Д-р Никола Василиев“, гр. Кюстендил и МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Дупница показват незначително увеличение на броят на преминалите болни за годината. Средният престой на 1 пациент е леко намален от 5,8 през 2021 г. на 5,55 през 2022 г. В „МБАЛ Св. Иван Рилски – 2003“, гр. Дупница броят на преминалите болни за годината е слабо занижен. Средният престой на 1 пациент е леко занижен от 4,3 през 2021 г. на 4,0 през 2022 г.  

През 2022 г. броя на хоспитализираните изписани болни е 19 660 срещу – 19 180 през 2021 г.

Задържа се тенденцията с висока честота (42,83%) на заболяванията от клас IX – болести на органите на кръвообръщението, като причина за леталитет, а от тях основни първопричини за умирания са сърдечна недостатъчност и инсулт. 

По отношение на брой болни под наблюдение от психични заболявания – броят на диспансеризираните болни през 2022 г. е завишен спрямо 2021 г. (от 2145 на 2346). Запазен е съществуващия брой легла - 38 за психиатрична помощ, тъй като на територията на областта в момента те са достатъчни.

Към настоящия момент леглата за физиотерапия и рехабилитация към „СБР – НК“, филиал Кюстендил и към „СБР – Сапарева баня“ са общо 356, като за всички тях има възможност за сключване на договори по клинични пътеки с НЗОК. Постъпили са предложения от ръководителите на двете специализирани болници за рехабилитация за увеличаване броя на леглата им общо с 154, поради статута им на лечебни заведения с междуобластно и национално значение, които се ползват предимно от граждани на други области, както и от съседни държави (Република Македония, Сърбия и Турция). Наблюдава се завишен интерес от пациентите, предвид благоприятните лечебни качества на минерални води в област Кюстендил, в съчетание с чистия въздух и постоянно обновяваната материална база.

Готова е Областната здравна карта за Кюстендил