Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният експертен съвет по устройство на територията даде „зелена светлина“ на два ключови за региона проекта

Дата на публикуване: 26.09.2023
Последна актуализация: 26.09.2023

Два ключови за развитието на област Кюстендил проекта вече имат „зелена светлина“ да бъдат реализирани. Членовете на Областния експертен съвет по устройство на територията на свое заседание разгледаха и одобриха проектите за Подробен устройствен план – парцеларен план за два обекта, намиращи се в землището на общините Бобов дол /с. Големо село/ и Дупница /с. Палатово/. 

Възложител на проектите, които са частна инвестиция и са с изцяло екологична насоченост, е ТЕЦ „Бобов дол“. Областният управител инж. Александър Пандурски председателства Експертния съвет, а в заседанието взеха участие представители на регионални институции, общини и възложителя.

Първият одобрен проект касае изграждане на „Автоматична газорегулираща станция, газопроводно отклонение, кранов възел, ел. кабел средно напрежение, оптичен кабел, обслужващ път до АГРС и присъединителен газопровод“. Обектът ще се намира в землищата на с. Големо село, община Бобов дол и село Палатово, община Дупница. Присъединяването на ТЕЦ „Бобов дол“ към газопреносната мрежа е още една стъпка към използването на зелена енергия и опазването на околната среда. Експерти са категорични, че това ще намали вредните емисии и замърсяването на въздуха.

Другият одобрен проект е свързан с изграждане на обект „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV за присъединяване на Фотоволтаична централа - Бобов дол с инсталирана мощност 100 MW с териториален обхват – землището на с. Палатово, община Дупница и землището на с. Големо село, община Бобов дол“. С този проект също се прави голяма крачка към зелената енергия и намаляване на вредните емисии.

Областният експертен съвет по устройство на територията даде „зелена светлина“ на два ключови за региона проекта