Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният координационен съвет отчете напредък по връщането на деца и ученици обратно в клас

Дата на публикуване: 19.01.2023
Последна актуализация: 23.01.2023

По време на днешното заседание на Областния координационен съвет бе представена актуална информация за дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в област Кюстендил.

Институциите, имащи отношение по темата, отчетоха известен напредък относно връщането на деца и ученици обратно в клас, но коментираха, че се изискват доста усилия и процесът по включване и предотвратяване на отпадането е дълъг и труден. 

От РУО – Кюстендил информираха, че на територията на областта функционират 17 екипа. В периода 1 май – 31 декември 2022 г. от екипите са извършени 748 физически посещения на адрес. Открити на адресите са 347 деца и ученици, не са открити – 327. Вследствие на обходите 31 деца и ученици са записани за първи път в образователна институция. 13 деца и ученици са записани  повторно в образователна институция след извършен обход, а 23 са повторно отпаднали, след като са записани в образователна институция след извършен обход. През м. декември от образователните институции са отпаднали 19 ученици, които са включени в обходите през м. януари.

Началникът на РУО поясни, че са реализирани съвместни дейности с Областна дирекция на МВР – Кюстендил във връзка с установяване на местопребиваването на 209 деца и ученици. Осъществен е контрол на директорите на 5 приемащи училища при записване на преместен ученик в риск от отпадане. 

В периода септември – декември 2022 г. са извършени 23 проверки в училища по присъствието на учениците в учебни часове и дейността на учителите относно водене на задължителната училищна документация, отразяваща отсъствията на учениците и контрол на дейността на директора по отношение присъствието на учениците в учебни часове. В седем от проверените училища на директорите са издадени задължителни предписания за ежедневен контрол на присъствието на учениците.

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“, са проведени две междуинституционални работни срещи с 154 представители на общини, директори и учители от образователните институции, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и експерти от РУО – Кюстендил – ръководители на екипите по обхват. Споделени са добри практики между образователните институции, част от които са представени в информационен вестник.

На училищно и регионално ниво е направен анализ на резултатите от прилаганите мерки по отношение на всяко дете и ученик, идентифицирани като отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система. От анализите могат да се направят следните изводи:
1.    Включването на учениците в училищни мероприятия, състезания, групи за занимания по интереси и др. води до ангажираност и приобщаване на учениците към училищната общност, носи удовлетвореност на обучаемите, родителите и педагогическите специалисти.
2.    Провеждането на обходи от екипите на територията на област Кюстендил, според част от директорите на училища, контролира отпадането на ученици от образователната система.
3.    Прилагането на системни мерки, фокусирани върху децата и учениците в риск от отпадане, като постоянен мониторинг върху отсъствията и закъсненията, създаването на позитивен климат и атмосфера на приобщаване, използването на диференциран педагогически подход и индивидуално обучение, са предпоставки за намаляване на риска от отпадане на учениците.
4.    Индивидуалната работа със застрашените от отпадане ученици и техните родители е довела до промяна в поведението и посещаемостта на учениците. 
5.    Назначаването на образователни медиатори скъсява връзката учител – родител – ученик в училищата с преобладаващи ученици от ромски произход.
6.    Увеличава се броят на образователните институции, в които ученическите съвети се утвърждават като орган за ученически инициативи.

„От направените анализи е видно, че в някои случаи предприетите мерки задържат учениците в риск от отпадане в образователните институции. Приобщаването на учениците в риск от отпадане е дълъг и продължителен процес, в който важна роля имат всички заинтересовани страни и ангажирани институции“, коментира зам. областният управител Валентина Караганова, която председателства заседанието на Координационния съвет. 

От РУО посочиха още, че независимо от предприетите и прилагани мерки от екипите на територията на област Кюстендил все още има ученици, които отпадат от образователната система. Причините за това са: заминаване в чужбина, ранни бракове, социални проблеми в семействата, ниска мотивация за учене, необразованост и незаинтересованост от страна на родителите.

От РД „Закрила на детето“ обясниха, че всички сигнали за деца в риск са регистрирани в Интегрираната информационна система. Планираните мерки се изразяват в съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда. За всички регистрирани сигнали са изготвени планове за действие и са заложени дейности, свързани с консултиране; информиране на детето в съответствие с неговата възраст и степента на развитие; мотивиране към образователния процес; осигуряване на психологическа и правна помощ на родителите по проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на детето; консултиране на родителите за правото на детето на образование и последиците от отпадане на детето от образователната система. 

Областният координационен съвет отчете напредък по връщането на деца и ученици обратно в клас