Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ПОКАНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТАВА НА ПОДКОМИТЕТА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД КЪМ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г. ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Дата на публикуване: 19.02.2024
Последна актуализация: 19.02.2024

Във връзка с чл.7 Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г., Областна администрация Кюстендил, стартира процедура за избор на членове, които да бъдат включени в състава Подкомитета за справедлив преход към Комитета за наблюдение (КН) на ПРР 2021 - 2027 г. за област Кюстендил.

Във връзка с чл.7 Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 Г. (ПМС № 302/2022 г.) за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79. от 04.10.2022 г. посл. изм. ДВ, бр.63 от 25.07.2023 г.), Областна администрация Кюстендил, стартира процедура за избор на членове, които да бъдат включени в състава Подкомитета за справедлив преход към Комитета за наблюдение (КН) на ПРР 2021 - 2027 г. за област Кюстендил и кани за участие, представители на икономическия сектор, извършващи дейност в  следните групи:

  • Добив на въглища;
  • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива;
  • Строителство на съоръжения;
  • Производство на електрически съоръжения;
  • Микро/малки и средни предприятия с проекти за инвестиции в производства чрез чисти технологии;

1. Юридическите лица от посочените по-горе групи, следва да отговарят на следните общи критерии:

  • Да са регистрирани по реда на Търговския закон най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
  • Да са действащи и да извършват икономическа дейност на територията на област Кюстендил не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
  • Да имат доказан опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики в региона, предвид ангажиментите по изпълнение и наблюдение на приоритета за справедлив преход;

2. В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице от посочените по-горе групи, може да подаде писмено заявление до Областния управител на Кюстендилска област, на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44, и/или на електронен адрес e-mail: oblast@kn.egov.bg.  Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. 

3. Писменото заявление по т.2 от поканата се представя по приложения образец, съгласно Приложение № 1 към настоящата покана.

4. Всяко заинтересовано юридическо лице може да подаде само едно заявление за участие в избора.

5. Към заявлението следва да се приложи:

  • Списък с описание на опита в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти, както и документи, доказващи наличието на изисквания опит 


6. В срок до 5 работни дни след изтичане на срока по т. 2 юридическите лица, които са подали заявление в срок и отговарят на общите критерии по т. 1 от настоящата покана, ще бъдат уведомени и поканени да излъчат свои представители.