Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА ПОДКОМИТЕТА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД КЪМ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г. ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Дата на публикуване: 19.02.2024
Последна актуализация: 19.02.2024

Във връзка с чл.7 Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г., Областна администрация Кюстендил, кани юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в избора на представители за включване в състава на Подкомитета за справедлив преход към Комитета за наблюдение (КН) на ПРР 2021 - 2027 г.

Във връзка с чл.7 Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 Г. (ПМС № 302/2022 г.) за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79. от 04.10.2022 г. посл. изм. ДВ, бр.63 от 25.07.2023 г.), Областна администрация Кюстендил, кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в избора на представители за включване в състава на Подкомитета за справедлив преход към Комитета за наблюдение (КН) на ПРР 2021 - 2027 г.:

  • Екологични организации, 
  • младежки организации, 
  • организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи.

1. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи следва да отговарят на следните общи критерии:

  • Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
  • Да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си на територията на област Кюстендил не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
  • Да имат доказан опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики в региона, предвид ангажиментите по изпълнение и наблюдение на приоритета за справедлив преход;

2. В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по- горе групи, може да подаде писмено заявление до Областния управител на Кюстендилска област, на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44, и/или на електронен адрес e-mail: oblast@kn.egov.bg.  Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. 

3. Писменото заявление по т.2 от поканата се представя по приложения образец, съгласно Приложение № 1 към настоящата покана.

4. Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност може да подаде само едно заявление за участие в избора.

5. Към заявлението следва да се приложи:

  • Списък с описание на опита в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти, както и документи, доказващи наличието на изисквания опит 

6. В срок до 5 работни дни след изтичане на срока по т. 2 юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са подали заявление в срок и отговарят на общите критерии по т. 1 от настоящата покана, ще бъдат уведомени и поканени да излъчат свои представители.