Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Дата на публикуване: 02.02.2024
Последна актуализация: 02.02.2024

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Неговата основна цел е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции. Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

Срокът за кандидатстване е до 17:30 часа на 20.02.2024 г. Кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи: Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1), Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2) и Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Цялата информация и необходимите за кандидатстване документи са налични в раздел „Новини“ и в раздел „Равни възможности“ на интернет страницата на МТСП: https://www.mlsp.government.bg/novini-11