Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q35
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3107

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.08.2022

Мисия на Областна администрация Кюстендил:

Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

Визия на Областна администрация Кюстендил:

Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.