Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0E91
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31A6

Водни обекти – публична държавна собственост за общо водовземане и ползване

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Предстои обновяване на информацията