Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Здравни заведения

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 17.01.2023

Лечебни заведения за болнична помощ

1.    Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс ЕАД гр. София, филиал Кюстендил, 
Разрешително за осъществяване на дейност №СБ-267/10.05.2013 г. на Министерство на здравеопазването (МЗ)
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар СимеонІ” № 28, ул. „Демокрация” № 46; ул. „Стефан Караджа” № 9
Управител Д-р Живко Неделчев;
ЕИК 130644823
Рег. № 2201232058

2.    Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня АД
Разрешително за осъществяване на дейност №СБ-286/10.01.2011 г. на МЗ
адрес: гр. Сапарева баня, ул. „Серафим Йорданов” № 1
Управител Д-р Николай Кръстев
ЕИК 109563191
Рег. № 10 41 232 010

3.    Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Н. Василиев” АД 
Разрешение за осъществяване на дейност № МБ-15/07.08.2013 г на МЗ
адрс: гр. Кюстендил, пл. „17-ти януари” №1
Изп. Директор д-р Александър Величков
ЕИК 109080582
Рег.№ 10 29 211 001

4.    Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Ив.Рилски” ЕООД
адрес: гр. Дупница, ул. „Св.Георги” № 2
Управител: д- р Любомир Таушански
ЕИК 109501412
Рег. № 10 48 211 002

5.    Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Ив.Рилски-2003” ООД
адрес: гр. Дупница, ул. „Ив. Вазов” № 26
Управител д-р Ени Лефтеров
ЕИК 109568877
Рег. № 10 48 211 009

Лечебни заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ

1. Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ ЕТ” ДОКТОР ПЛАМЕНА ТАБАКОВА”
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” № 6, ет.3
Управител д-р Пламена Табакова
ЕИК 109563816
Рег. № 10 29 121 022

2.    Медицински център „Биомеда” ООД
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” № 6, ул. „Ал. Стамболийски” № 32
Управител д-р Румяна Живкова
ЕИК 109579090
Рег. № 10 29 131 003

3. Медицински център „Д-р Н. Василиев” ЕООД
адрс: гр. Кюстендил, пл. „17-ти януари” №1
Управител д-р Румяна Васева
ЕИК 109530392
Рег. № 10 29 131 002

4.    Медицински център „ Св. Ив. Рилски” ЕООД
адрес: гр. Дупница, ул. „Св.Георги” № 2, ул. „Отец Паисий” № 2
Управител: д-р Борис Попов
ЕИК 109523889
Рег. № 10 48 131 007

5.    Медицински център „Св.Ив.Рилски-2003” ЕООД
адрес: гр. Дупница, ул. „Ив. Вазов” № 26
Управител д-р Елена Бачева
ЕИК 109566933
Рег. № 10 48 131 005