Комисия по за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 05.07.2021

З А П О В Е Д №РД-20-326/06.12.2019 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.11, ал. 1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. (загл. изм. – ДВ бр. 44 от 2011 г.) за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Н А Р Е Ж Д А М:

ОПРЕДЕЛЯМ комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райчо Цветин - Зам. областен управител на област Кюстендил;

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Юлияна Божилова-Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил;
2. Румен Точев - Началник на ОО „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;
3. Инж. Христо Морасталиев – Ръководител на Пътнически център – Дупница, БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД
4. Василка Манчева – Директор „АКРРДС“ при Областна администрация Кюстендил;
5. Евелина Марковска – Главен експерт в Областна администрация Кюстендил.

В заседанията на комисията взема участие с право на глас представител на общинската администрация, която внася предложение.
Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, имащи право на глас.
За заседанията на комисията се изготвят протоколи.
Настоящата заповед отменя Заповед №РД-22-81/11.04.2018 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Препис от Заповедта да се връчи на членовете на Комисията за сведение и изпълнение.

ВИКТОР ЯНЕВ

Областен управител

Информация за минали години от стария сайт на ОА Кюстендил