Z6_PPGAHG8001DE10Q38RNFU408I4
Z7_PPGAHG8001DE10Q38RNFU408A1

Комисия по за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 03.05.2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Терзийски - Зам. областен управител на област Кюстендил;

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Юлияна Божилова - Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил;
2. Драгомир Иванов - Началник на ОО „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;
3. Инж. Христо Морасталиев – Главен експерт към "БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД - София;
4. Василка Манчева – Директор „АКРРДС“ при Областна администрация Кюстендил;
5. Евелина Марковска – Главен експерт д-я "АКРРДС" при Областна администрация Кюстендил.

В заседанията на комисията взема участие с право на глас представител на общинската администрация, която внася предложение.
Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, имащи право на глас.
За заседанията на комисията се изготвят протоколи.

Заповед №ОА-РД-15-35/25.03.2022 г.
Дата на публикуване: 03.05.2022