Z6_PPGAHG8001SPF06K9JP03Q2F45
Z7_PPGAHG8001SPF06K9JP03Q2F63

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2023 г.

Дата на публикуване: 12.01.2023
Последна актуализация: 02.02.2023

Регистър на подадените по чл.35 от ЗПКОНПИ през 2023 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
1/12.01.2023 г. Лилия Михайлова Велинова специалист в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
2/17.01.2023 г. Десислава Данчова Давидкова ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.1

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2023 година