Z6_PPGAHG8001DE10Q38RNFU40801
Z7_PPGAHG8001DE10Q38RNFU408G5

Комисия по чл. 7а от устройствения правилник на областните администрации за работа с предложенията и сигналите

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 13.12.2021

Председател: Заместник областен управител

Членове:

Василка Манчева– директор на дирекция „АКРРДС”

Милена Николова– главен експерт в дирекция „АКРРДС”

Евелина Марковска– главен експерт в дирекция „АКРРДС”

Камелия Костадинова-Владимирова– младши експерт в дирекция „АКРРДС”

Катя Анастасова– старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС”

Здравка Мукелова – главен експерт в дирекция „АКРРДС”

 

Правила за работата на комисията