Z6_PPGAHG800PK6B066878BMT0V62
Z7_PPGAHG800PK6B066878BMT0VM7

Декларации по чл.49, ал.1 от ЗПК - 2024 г.

Дата на публикуване: 05.12.2023
Последна актуализация: 05.04.2024

Регистър на подадените по чл.49, ал.1 от ЗПК през 2024 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
1/01.04.2024 г. Стояна Александрова Чавдарова гл. експерт чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПК в срок през 2024 година

Няма лица, подали декларации по чл.49, ал.1 от ЗПК извън законоустановения срок.

Заповед №ОА-РД-14-201/05.12.2023 г.
Дата на публикуване: 12.12.2023