Z6_PPGAHG8001DE10Q38RNFU40801
Z7_PPGAHG8001DE10Q38RNFU408G5

Комисия по чл. 7а от устройствения правилник на областните администрации за работа с предложенията и сигналите

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 27.02.2023

Председател: Заместник областен управител

Членове:

Василка Манчева – директор на дирекция „АКРРДС”

Милена Николова – главен експерт в дирекция „АКРРДС”

Евелина Марковска – главен експерт в дирекция „АКРРДС”

Камелия Костадинова-Владимирова – главен юрисконсулт в дирекция „АПОФУС”

Светослава Радославова – старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС”

Гергана Христова – старши експерт в дирекция „АКРРДС”

 

Правила за работата на комисията