Z6_PPGAHG8001DE10Q38RNFU408I4
Z7_PPGAHG8001DE10Q38RNFU408A1

Комисия по Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 27.02.2023

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Гергана Михайлова – Главен секретар на област Кюстендил;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. инж. Юлияна Божилова-Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил;
  2. Драгомир Иванов - Началник на ОО „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;
  3. Генчо Мирков – Началник отдел, РЖИ София
  4. Василка Манчева – Директор „АКРРДС“ при Областна администрация Кюстендил;
  5. Евелина Марковска – Главен експерт в Областна администрация Кюстендил.

В заседанията на комисията взема участие с право на глас представител на общинската администрация, която внася предложение.
Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, имащи право на глас.
За заседанията на комисията се изготвят протоколи.

Решение №ОА-АК-06-1 от 22.02.2023 г.
Дата на публикуване: 27.02.2023

Протокол №КД-03-2(1)/05.01.2023 г.
Дата на публикуване: 27.02.2023

Протокол №КД-03-206 от 17.11.2022 г.
Дата на публикуване: 27.02.2023

Протокол №КД-03-186 от 01.11.2022 г.
Дата на публикуване: 27.02.2023

Протокол №КД-03-176 от 14.10.2022 г.
Дата на публикуване: 27.02.2023

Решение №ОА-АК-06-2/27.09.2022 г.
Дата на публикуване: 27.02.2023

Протокол №КД-03-164 от 20.09.2022 г.
Дата на публикуване: 27.02.2023

Заповед №ОА-РД-15-61 от 25.08.2022 г.
Дата на публикуване: 27.02.2023

Заповед №ОА-РД-15-35/25.03.2022 г.
Дата на публикуване: 03.05.2022