Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIB37
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIBV7

Община Кочериново

Дата на публикуване: 25.02.2021
Последна актуализация: 26.05.2021

Официален уеб сайт на община Кочериново

Общински съвет Кочериново

Социална характеристика на община Кочериново
Според последното преброяване от 2001г. броя на населението е 5968 бр.. По голяма част от него  е съсредоточена в гр. Кочериново и големите селища – Бараково, Мурсалево, Пороминово и Стоб. 

По-малък демогравски потенциал имат селищата на запад от р. Струма – Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Фролош, Цървище. Преобладават възрастовите групи в трудоспособно и над трудоспособно население. Населението до 18-годишна възрас е 12,39%. Икономически активното население е около 45%. Броя на заетите лица в трудова дейност е 2 278 души, което е 4,23 % спрямо заетите в Кюстендилска област. Най ниска е заетоста в индустрията, по- висока е в сферата на търговията, услугите и селското стопанство. Равнището на безработицата е почти до средното за страната.

Икономическа характеристика на общината

Икономическия анализ на община Кочериново показва следното:
 
А/ Силни страни :
-    Наличие на значителен дял земеделски земи, благоприятни за разстеневъдство и животновъдство.
-    Наличие на горски масиви, благоприятни за високоплонинско животновъдство и дървопреработване.
-    Добре развита шивашка промишленост в района
-    Атрактивни природни дадености
-    Добри транспортни и комуникационни връзки
 
Б/ Слаби страни:
-   Липса на действащи промишлени предприятия
-   Слаба организираност на селските стопани
-   Предприемачеството в малкия и среден бизнес не е достатъчно развито
-   Малко са действещите структори в областта на туризма, хотериерството и ресторантьорството.

Основни бизнес субекти
·     ЕТ”Нейчо Гръчки” – производство на хляб и тестени изделия
·    „Евро мийт енд милк” ЕООД - производство на млечни и местни продукти.
·    „ЕВРОСТИЛ” ЕООД – шивашка дейност
·    „Руси Димитров” ЕООД - производство и търговия на хляб
·    „АГРАРИЯ” ООД – шивашка дейност
·    „Сервиз – плас” ЕООД – авторемонтни услуги, производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма
·    РПК „Напред” – търговска дейност
·    ДЬСКОРЕЗНА ФАБРИК  С. БАРАКОВО
·    „Робифир пласт” – производство на полиетиленови изделия
·    Производство на мраморни изделия гр. Кочериново

Възможности за привличане на инвестиции
Според проучване на GLOBAL RATINGS  преспективата за развитие на Общината е стабилна. Дългосрочният кредитен рейтинг за местна и чужда валута е ВВ, а краткосрочния А-1. Общината има добри нива на ликвидност. С оглед сравнително добре развитата инфраструктора и наличието на демогравски потенциал възможностите за привличане на инвестиций са добри.

Селскостопанска характеристика

Община Кочериново разполага с около 90 000 дка земеделска земя. В общия земеделски фонд 55% са обработваеми земи, а 47% от тях са поливни площи. Това създава реални предпоставки за развитие на предприемачество в областа на разстеневъдството. Благоприятни преспективи за развитие създава и горския фонд – дивечовъдни дейности, гъбопроизводство, билкосъбиране, дървопроизводство. На територията на общината са разположени трайни насъждения от череши и ябълки. Традиций има в тютюнопроизводството, като регистрираните тютюнопроизводители намаляват и към 2008г. са около 40. Налични са частни стопанства, но тяхната материално-техническа осигуреност е ниска.

Инфраструктора на територията на община Качериново

През територията на общината преминава международната жп линия София-Кулата-Атина. Налична е жп гара Кочериново и с. Мурсалево. Основен автомобилен път е Е-79, който е в отлично състояние. През общината преминава единствения автомобилен път за Рилския манастир, който също е в много добро състояние. Селещните и междуселищните пътни връзки за съставните села на общината са в относително добро състояние, като по голяма част от тях са асфалтирани. Съобщиталната инфраструктора е добра, като телефонизирани са град Кочериново, с. Пороминово, с. Мурсалево, с. Стоб, с. Бараково. Достъпна е и услугата ИНТЕРНЕТ. Всички населени места са електрифицирани, налично улично осветление. Проблемите с водоснабдяването са решени с изграждането на нов водопровод, като е необходимо да се реконструира вътрешната мрежа. Канализационната мрежа е изградена в гр. Кочериново и с. Бараково.

Защитени територий, туристически забележителности и възможности за туризъм
В близост до общината е разположен национален парк Рила, като част от общината влиза в него. Голяма част от територията на общината влиза в НАТУРА 2000, като се защитават ценни растителни и животински видове. На територията на общината са разположени скалноземните образониия Скално – земните образования Стобски пирамиди, които през 1964г., заедна с площ от 7,4ха са обявени за защитен природен обект. Те се интересно и приятно масто за туризъм, съчетавайки горска растителност с скалисти феномени. Екологичната обстановка е благоприятна и подпомага развитието на туризма.

История, културно-сторически характеристики и забележителности

Земите на община Кочериново са населени още от праисторията. Следи от неолита са намерени към с. Мурсалево. Бурно развитие претърпяват земите по времето на траките. Край Кочериново са локализирани надгробни могили от тракийско време, като в една от тях са открити множество керамични и метални съдове, вещи, инструменти и други. Запазени са останки и от тракийско светилище край с. Пороминово.
През средновековието водеща роля в целия регион играе гр. Стоби. Той е бил централна крепост на добре функционираща военна мрежа от пътища. Стоби е бил седалище на велбъждския епископ.
През новота история територията на общината е пресичана от тайните канали на ВМРО, като населението е запазило спомена за техните лидери.

Контакти

Община Кочериново

Адрес:

п.к.2640
гр.Кочериново
пл.3-ти март № 1
 
Ел.поща:obst_kocherinovo@mail.bg
Телефон:+359 7053 2011
Факс: +359 7053 2040