Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж №1/23.07.2021 г. на Община Кюстендил за обект "Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци...

Дата на публикуване: 30.07.2021
Последна актуализация: 30.07.2021

Разрешение за строеж № 1 от 23.07.2021 г. на Община Кюстендил да извърши предвидените строителни и монтажни работи за обект "Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване".

Разрешение за строеж №1/23.07.2021 г.
Дата на публикуване: 30.07.2021