Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Решение №ОА-АК-06-1/01.04.2022 г. относно разрешаване на Кмета на Община Кюстендил да възложи обществен превоз на пътници, чрез пряко възлагане

Дата на публикуване: 04.04.2022
Последна актуализация: 04.04.2022

Решение №ОА-АК-06-1/01.04.2022 г. относно разрешаване на Кметът на Община Кюстендил чрез пряко възлагане да осигури превозвач за превоз на пътници с автобуси, за срок до 31.12.2022г. или до сключване на договори въз основа на проведена процедура по реда на ЗОП или договор по Закона за концесиите, което от двете събития настъпи по-рано.