Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Решение №ОА-АК-06-2/27.09.2022 г. относно разрешаване на Кметът на Община Кюстендил чрез пряко възлагане да осигури превозвач за превоз на пътници с автобуси

Дата на публикуване: 28.09.2022
Последна актуализация: 26.04.2023

Решение №ОА-АК-06-2/27.09.2022 г. относно разрешаване на Кметът на Община Кюстендил чрез пряко възлагане да осигури превозвач за превоз на пътници с автобуси, за срок до 2 години, считано от публикуването на настоящото решение или до сключване на договор въз основа на проведена процедура по реда на ЗОП или договор по Закона за концесиите, което от двете събития настъпи по-рано.