Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3643
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M4

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 12.03.2021
Последна актуализация: 29.06.2023

Работно време на Центъра за административно обслужване: 

от 09:00 до 17:30 часа, телефон за контакт: 078 550 580.

Контакти на служителя, отговарящ за разглеждане на заявленията по Закона за достъп до обществена информация:

Светослава Радославова – старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, тел.: 078 550 289

Камелия Костадинова - главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, тел.: 078 550 288