Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Такси за повторно използване на информация от обществения сектор:

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето ѝ, определени с тарифа, приета от Министерски съвет.

Информация за нормативните разходи за предоставяне на достъп до информация:

При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министъра на финансите относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, според вида на носителя, както следва /без ДДС/:

1. Дискета - 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;
4. Разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. Ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. Факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. Видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;
8. Аудиокасета - 1 брой – 1,15 лв.;
9. Писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.