Профил на купувача

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 01.10.2021

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация гр. Кюстендил - заповед №РД-06-19/06.02.2017 г.

Обяви/покани по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за минали години от стария сайт на ОА Кюстендил

Покана за пазарно проучване по чл.44 от ЗОП

Искания на оферти

Публични състезания по чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП

Информация за минали години от стария сайт на ОА Кюстендил