Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация - Кюстендил

Дата на публикуване: 15.06.2021
Последна актуализация: 20.07.2021

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Областна администрация – Кюстендил публикува класирането на кандидатите в  проведения конкурс за длъжността “Главен експерт” в Дирекция  “АКРРДС”, както следва: 

Първо място - Велизар Илиев Иванов


ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ

Краен срок за подаване на документи: 25.06.2021 г. включително