Z6_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231A22
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231AA4

Защита на личните данни

Дата на публикуване: 16.03.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Длъжностното лице по защита на данните

Камелия Костадинова
e-mail: k.kostadinova@kn.egov.bg